Heavy duffel wool fabric pale blue melange colour

Heavy duffel wool fabric choco melange colour

Heavy duffel wool fabric charcoal melange colour

Heavy duffel wool fabric brown melange colour

Heavy duffel wool fabric steelblue melange colour

Heavy duffel wool fabric beige melange colour

Plain weave hemp and wool

Plain weave hemp and wool